Seitenbereiche

Pracovné zmluvy – skončenie pracovného pomeru – pracovný poriadok – ochrana osobných údajov – vysielanie zamestnancov – zamestnávanie cudzincov

Poskytujeme komplexné pracovnoprávne poradenstvo tak pre zamestnávateľov, ako aj pre zamestnancov vrátane manažérskych pozícií. Našich klientov podporujeme napríklad pri príprave pracovných zmlúv, pri voľbe optimálnej formy skončenia pracovného pomeru, ako aj pri vypracovaní pracovných poriadkov, etických kódexov a iných interných predpisov. Našim klientom pomáhame aj pri zavádzaní vnútorných systémov preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowing), pri uplatňovaní princípu nediskriminácie či v súvislosti s ochranou osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch.

Našim klientom tiež radíme pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov (napr. zo Slovenska do Rakúska) a pri zamestnávaní cudzincov.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.