Seitenbereiche

NAVIKAP
Wien

Advokátska kancelária NAVIKAP Wien

Brünnlbadgasse 13/4 1190 Viedeň, Rakúsko Wien AT

office@navikap.com office@navikap.com

Spolupráca samostatných advokátov

Advokát

MMag. Dr. Michael Stelzer

Kód advokáta

R166252

Adresa

Brünnlbadgasse 13/4, A-1190 Viedeň

IČ DPH

ATU65736117

Bankové spojenie

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
IBAN: AT47 2011 1840 7040 1002
BIC: GIBAATWWXXX

Advokátka

Dr. Ľubica Stelzer Páleníková

Kód advokáta

R180821

Adresa

Brünnlbadgasse 13/4, A-1190 Viedeň

IČ DPH

ATU67699449

Bankové spojenie

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
IBAN: AT55 2011 1293 2714 3007
BIC: GIBAATWWXXX

NAVIKAP
Bratislava

NAVIKAP s. r. o., advokátska kancelária NAVIKAP Bratislava

Pod záhradami 64 84102 Bratislava, Slovensko Bratisláva SK

office@navikap.com office@navikap.com

Obchodný názov

NAVIKAP s. r. o.

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)

Konatelia

Dr. Ľubica Stelzer Páleníková 

Spoločnícke podiely

Dr. Ľubica Stelzer Páleníková 100%

Sídlo spoločnosti

Pod záhradami 64,  Bratislava 841 02

Číslo v obchodnom registri

51 269 881

Obchodný súd

Okresný súd Bratislava I

DIČ

2120655427

IČ DPH

SK2120655427

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK31 0900 0000 0051 3972 4671
BIC: GIBASKBX

Návrh a realizácia webovej stránky

Atikon EDV & Marketing GmbH

Kornstraße 15 4060 Leonding Rakúsko

+43 732/611266-0
F +43 732/611266-20 E info@atikon.com W www.atikon.com

Fotograf:

Štefan Laktiš: www.stellium.sk (Fotky v kancelárii)

MMag. Dr. Michael Stelzer (Fotky mimo kancelárie)

Predmet podnikania prevádzkovateľa internetovej stránky a vydavateľa

Výkon advokácie

Stavovské záujmové združenie a úrad pre výkon dozoru

Advokátska komora Viedeň

Slovenská advokátska komora

Uplatniteľné stavovské predpisy

Advokátsky poriadok a stavovské predpisy Advokátskej komory Viedeň a Rakúskeho advokátskeho snemu (viď www.ris.bka.gv.at, www.rakwien.at a www.oerak.at)

Zákon o advokácii a stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory (viď www.sak.sk)

Základné zameranie

Predmetná webová stránka obsahuje údaje nepolitického charakteru, ktoré sa týkajú práva a ktoré sú prevažne zamerané na klientov kancelárie.

Vylúčenie zodpovednosti

Snažíme sa znázorniť všetky informácie podľa najlepšieho vedomia a svedomia, úplne, správne a tiež ich aktualizovať. Napriek tomu nemôžeme prevziať zodpovednosť za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť z použitia predmetných informácií – aj keby boli spôsobené použitím prípadne neúplných, resp. nesprávnych informácií.

Odkazy na cudzie webové stránky nespadajú do našej zodpovednosti. Zodpovednosť za obsahy stránok prepojených vo forme linkov je vylúčená, nakoľko nemáme vplyv na obsahy a vypracovanie daných stránok. Za obsahy stránok, na ktoré tieto stránky odkazujú, preto zodpovedá výlučne poskytovateľ týchto cudzích webových stránok – nikdy však nie ten, kto odkazuje na cudzie publikácie a obsahy prostredníctvom linku. Ak by prepojené webové stránky obsahovali (najmä kvôli zmene obsahov po použití linku) nelegálne, chybné, neúplné, urážlivé informácie alebo informácie v rozpore s dobrými mravmi a my sa dozvieme o takých obsahoch na prepojených webových stránkach, zrušíme bezodkladne prepojenie na také webové stránky prostredníctvom linku.

Právo duševného vlastníctva

Obsahy (texty, obrázky a fotografie) vypracované samotným autorom sú chránené podľa práva duševného vlastníctva. Informácie sú určené len pre osobné použitie. Každé použitie akýchkoľvek obsahov týchto webových stránok v rozpore s právom duševného vlastníctva – predovšetkým ďalekosiahle použitie ako napríklad zverejnenie, reprodukcia a akákoľvek forma priemyselného použitia a poskytnutie tretím osobám – aj sčasti alebo v upravenej forme – bez súhlasu autora je zákazaná.

Informačný obsah

Informácie na týchto webových stránkach môžu byť menené, odstránené alebo doplnené bez predchádzajúceho oznámenia. Autor preto nemôže poskytnúť žiadne ručenie za správnosť, úplnosť, kvalitu alebo aktualitu poskytnutých informácií.

Právna účinnosť

Použitím týchto webových stránok je užívateľ povinný riadiť sa predmetnými podmienkami používania, ktoré tvoria časť WWW ponuky. Ak časti alebo jednotlivé formulácie podmienok používania nezodpovedajú platnej právnej úprave sčasti alebo ako celok, zostávajú ostatné časti podmienok používania v platnosti.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.