PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V týchto pravidlách sa vysvetľuje, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie NAVIKAP s. r. o., so sídlom Pod záhradami 3201/64, 841 02 Bratislava, IČO: 51269881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124596/B (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na číslo +421 902 867 581, e-mailom na office@navikap.com alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), v ktorom sa upravujú aj Vaše práva ako dotknutej osoby (viď články 12 – 22), tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími predpismi podľa slovenského práva. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „SAK“), v ktorom sa bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

● poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie,

● plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti,

● chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Účel (1): výkon advokácie – poskytovanie právnych služieb
Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Súvisiace predpisy: zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník

Účel (2): poskytovanie iných ako právnych služieb
Právny základ: plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, resp. plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Súvisiace predpisy: zákon o registri partnerov verejného sektora, zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, zákon o nájme nebytových priestorov

Účel (3): zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory
Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Súvisiace predpisy: zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR

Účel (4): účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov
Právny základ: oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Súvisiace predpisy: GDRP, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, zákon o priestupkoch

Účel (5): marketingové účely
Právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Súvisiace predpisy: zákon o advokácii, zákon o elektronických komunikáciách, zákon o reklame, zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

Účel (6): štatistické účely , archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu
Právny základ: článok 89 GDPR
Súvisiace predpisy: zákon o archívoch

Účel (7): účtovné a daňové účely
Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Súvisiace predpisy: osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci (ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov), sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, podľa ktorého napr.:

● knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky,

● inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania,

● ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia,

● skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

● klientský spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať,

● skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov,

● skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu,

● skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo, vo výnimočných prípadoch, aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.

Takisto máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej lokality napríklad tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webovej lokality alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Používame súbory cookies na prispôsobenie obsahu našej webovej lokality, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača sa v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považuje za Váš súhlas s používaním cookies na našej webovej lokalite.

 

Zmeny pravidiel ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napríklad všeobecným oznámením na tejto webovej lokalite alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.