Cezhranične s úspechom: na Slovensku i v Rakúsku

Sme advokáti so sídlom v Bratislave a vo Viedni, ktorí poskytujú podporu firmám v obchodných záležitostiach a fyzickým osobám pri riešení ich každodenných právnych problémov.

Klientom poskytujeme právne poradenstvo na základe našich širokých znalostí slovenského a rakúskeho práva.

Naša advokátska kancelária je členom Slovensko-rakúskej obchodnej komory.
sohk logo

PRÁVNE SLUŽBY

Vykonávame všeobecnú právnu prax. Môžete sa na nás obrátiť s akoukoľvek záležitosťou. Radi Vám pomôžeme, či už ste firmou alebo fyzickou osobou.

Príklady našich právnych služieb:

● zastúpime Vás pred úradmi a súdmi

● založíme Vašu spoločnosť alebo pobočku, vypracujeme Vaše pracovné zmluvy alebo sa postaráme o Vaše obchodné záležitosti z právneho hľadiska

● pripravíme právne dokumenty prispôsobené Vašim potrebám (napr. kúpne, nájomné a darovacie zmluvy, všeobecné obchodné podmienky)

● na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti stavebného práva a práva verejného obstarávania Vám pomôžeme pri realizácii stavebných projektov, ako aj pri účasti na postupoch verejného obstarávania a pri ich príprave

NÁŠ TÍM

Dr. Ľubica Stelzer Páleníková

Dr. Ľubica Stelzer Páleníková pôsobí ako advokátka tak v Rakúsku, ako aj na Slovensku. Klienti si veľmi cenia jej znalosti rakúskeho aj slovenského právneho poriadku. Svoje dlhoročné skúsenosti získala v tíme pre verejné obstarávanie v medzinárodnej advokátskej kancelárii WOLF THEISS.

Jej advokátska prax je zameraná na slovenské a rakúske právo o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti poskytuje právne poradenstvo verejným obstarávateľom, napríklad mestám, obciam a školám pri zadávaní verejných zákaziek, ako aj podnikateľom, ktorí sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania.

Takisto poskytuje právne poradenstvo v rôznych cezhraničných prípadoch (napríklad vysielanie slovenských zamestnancov do Rakúska, dedičské konania a otázky, rodinnoprávne záležitosti, atď.).

Pravidelne prednáša na podujatiach Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a zverejňuje publikácie na tému verejné obstarávanie / zadávanie verejných zákaziek.

Okrem toho je úradnou tlmočníčkou a prekladateľkou pre slovenský a nemecký jazyk v Rakúsku.

Tel.: +43 1 36 727 89
E-mail: palenikova@navikap.com

Mgr. Filip Krajčovič, LL.M.

Filip Krajčovič je advokátom na Slovensku od roku 2008.

Viacero rokov pôsobil v lokálnej advokátskej kancelárii a následne v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie. Takisto pracoval v Bruseli v rámci inštitúcií EÚ. Praktické skúsenosti má aj z pôsobenia na pozícii senior právnika vo významnej stavebnej spoločnosti na Slovensku.

Filip Krajčovič sa vo svojej praxi zameriava na obchodné, pracovné a stavebné právo, ako aj na zastupovanie v súdnych konaniach.

Je držiteľom titulu LL.M. z európskeho práva z University of Nottingham.

Zapísaný je aj ako úradný prekladateľ pre anglický jazyk na Slovensku.

Tel.: +421 902 867 581
E-mail: krajcovic@navikap.com

MMag. Dr. Michael Stelzer

Dr. Michael Stelzer pôsobí ako advokát v Rakúsku.

Špecializuje sa na občianske a obchodné/korporátne právo, právo v oblasti nehnuteľností, ako aj na rodinné právo a trestné právo.

Michael Stelzer pôsobil pre viaceré renomované medzinárodné a rakúske advokátske kancelárie v tímoch pre fúzie a akvizície a korporátne právo. Okrem toho získal cenné skúsenosti pri realizácii projektov v oblasti obnoviteľných energií na pozícii právnika vo významnom rakúskom energetickom koncerne.

Michael Stelzer je držiteľom doktorátu z právnych vied z Univerzity Viedeň. Okrem toho absolvoval aj štúdium medzinárodných vied hospodárstva na Univerzite Innsbruck a London School of Economics.

Tel.: +43 699 100 36 794
E-mail: stelzer@navikap.com

Publikácie

● Zábezpeka vo verejnom obstarávaní. Flash News Slovensko-rakúskej obchodnej komory 5_2/2020

● Napadnutie diskriminačných súťažných podmienok. Flash News Slovensko-rakúskej obchodnej komory 5_1/2020

● Novinky v slovenskom pracovnom práve v dôsledku pandémie COVID-19. Flash News Slovensko-rakúskej obchodnej komory 4_2/2020

ODMENA

Prvá porada s klientom

Prvá porada slúži nato, aby ste nás oboznámili so svojou vecou a aby sme s Vami prediskutovali ďalší postup.

Za prvú poradu s klientom v trvaní 30 minút si v zásade účtujeme odmenu vo výške 50 EUR (bez DPH).

Ak disponujete poistením právnej ochrany, zúčtovanie predmetnej porady sa uskutoční priamo v rámci Vášho poistenia.

Zastupovanie v súdnom konaní

V prípade zastupovania v súdnom konaní na Slovensku sa s klientmi môžeme dohodnúť na tom, že nám uhradia tarifnú odmenu. Výška príslušnej tarify pre výpočet odmeny závisí od hodnoty sporu a je stanovená vo vyhláške o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Napríklad, za podanie žaloby o náhradu škody vo výške 3.000 EUR by bola naša odmena spolu vo výške 178,96 EUR (vrátane tzv. režijného paušálu) bez DPH.

Ak sú vo veci potrebné ďalšie právne úkony (napr. rokovanie s protistranou v rozsahu jednej hodiny, návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, písomné vyjadrenie k vyjadreniu protistrany), naša odmena sa podľa vyššie uvedenej vyhlášky zvýši o 89,48 EUR za každý takýto úkon.

Spolu s podaním žaloby vzniká aj povinnosť uhradiť súdny poplatok. Jeho výška sa určuje podľa zákona o súdnych poplatkoch, pričom v tomto príklade by bola 180 EUR.

Ak budete v súdnom spore úspešný, súd uloží Vašej protistrane povinnosť nahradiť Vám trovy konania, a to v pomere Vášho úspechu vo veci.

Pokiaľ Vaše poistenie právnej ochrany zahŕňa prísľub krytia, Vaše náklady spojené s právnym zastupovaním sa uhradia z tohto poistenia bez ohľadu na výsledok predmetného súdneho konania. V rámci nášho poradenstva s Vami samozrejme preberieme aj riziká spojené s nákladmi.

V prípade zastupovania v konaní pred súdom alebo pred iným orgánom sa môžeme dohodnúť aj na podielovej odmene, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý. Výška tejto odmeny nesmie podľa vyhlášky presiahnuť 20 % z hodnoty veci.

Iné právne služby

Za zastupovanie v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ako aj za ďalšie druhy nášho právneho poradenstva (napr. za vypracovanie alebo kontrolu zmlúv) môžeme po dohode s Vami požadovať hodinovú odmenu alebo paušálnu odmenu.

KONTAKT

Pre otázky k slovenskému právu sme Vám k dispozícii na tel. č.:
(SK) +421 902 867 581

Pre otázky k rakúskemu právu sme Vám k dispozícii v nemeckom i slovenskom jazyku na tel. č.:
(AT) +43 1 36 727 89

E-mail:
office@navikap.com

NAVIKAP s. r. o., advokátska kancelária
Sídlo: Pod záhradami 3201/64, 841 02 Bratislava, Slovensko
IČO: 51269881
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124596/B

 

Dr. Ľubica Stelzer Páleníková
Rechtsanwältin (Advokátska komora Viedeň) | Advokátka (Slovenská advokátska komora)

MMag. Dr. Michael Stelzer
Rechtsanwalt (Advokátska komora Viedeň)

Sídlo: Obkirchergasse 13/1, A-1190 Viedeň, Rakúsko